Kleine lettertjes

E-mail

E-mailberichten zijn uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Het is mogelijk dat een bericht vertrouwelijke informatie bevat. Indien u een bericht ontvangt terwijl het niet voor u is bedoeld, verzoeken wij u ons hierover per ommegaande te berichten en de e-mail te verwijderen. Bij voorbaat dank.
Neem gerust contact met ons op als u nog vragen of twijfels heeft via info@DNKRS.nl.

Website

In deze disclaimer betreffende de website wordt verstaan onder: de eigenaar: de eigenaar van de website; gebruik(en): alle denkbare handelingen; u: de gebruiker (bezoeker) van de website; de content: alle in de website aanwezige inhoud; Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. DNKRS voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan. De webmaster stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. © Copyright DNKRS-gelukkig hoogbegaafd 2010-2021. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (www.DNKRS.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij DNKRS. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door DNKRS of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: ‘© Copyright DNKRS’, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook. Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten. Op deze website kunnen interactieve pagina’s aangeboden worden zoals reviews en Q&A’s. DNKRS is niet verantwoordelijk voor meningen en boodschappen die door bezoekers/gebruikers op de website geplaatst zijn, en deze meningen en boodschappen geven niet de mening of het beleid van DNKRS weer.

Neem gerust contact met ons op als u nog vragen of twijfels heeft via info@DNKRS.nl.

DNKRS, gevestigd aan de Pieronlaan 7, 1185 DV Amstelveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

DNKRS hecht groot belang aan de privacy van haar cliënten, alsmede aan die van de gebruikers van de website en webshop. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden.

 • Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de door u gevraagde diensten.
 • Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden kennen de geheimhoudingsplicht en respecteren de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens en van cliëntgegevens.
 • Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden en sturen alleen na uw uitdrukkelijke toestemming nieuwsbrieven (4 á 5 per jaar).
 • Wij delen uw adresgegevens uitsluitend met partijen die wij inschakelen voor de levering van uw bestelling in de webshop.
 • Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens en cliëntgegevens te beschermen.
 • Wij respecteren uw recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en uw recht op privacy respecteren en beschermen.

Waarborging privacy van cliënten

Gebruik van cliëntgegevens

De opslag van cliëntgegevens omvatten persoons- en identificatiegegevens en psychologische gegevens (zoals perspectiefplan, begeleidingsplan, voortgangs- of observatieverslagen, tussenrapportage en evaluatie van de coaching, therapie of begeleiding), die hun grondslag vinden in de met u gesloten overeenkomst(en). Op deze wijze kunnen wij een juiste zorgverlening garanderen. Daar waar nodig, zal steeds om toestemming van de verwerking van cliëntgegevens worden gevraagd.

Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • het goed laten verlopen en afronden van het zorgtraject van de cliënt
 • het informeren van (ouders van) cliënten
 • het declareren en factureren van onze diensten (aan ouders, gemeenten of scholen)
 • het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten

Inzage, corrigeren en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die wij van u hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • overdraagbaarheid van gegevens (dataportabiliteit)
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dnkrs.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) onzichtbaar om misbruik van een kopie van uw identiteitsbewijs te voorkomen (via de overheid is de KopieID-app verkrijgbaar, waarmee de voornoemde markeringen eenvoudig zijn aan te brengen). Zodra wij uw identiteit hebben gecontroleerd, vernietigen wij deze kopie. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek.

Verstrekking aan derden

DNKRS is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de hulpverlening heeft verkregen via ouders, cliënten, scholen of andere bronnen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de afspraken tussen u en ons, of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht. Dit gebeurt altijd in overleg met (de ouders van) de cliënt.

Beveiliging

Wij nemen erkende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot cliëntgegevens te beperken. Digitaal berichtenverkeer met betrekking tot cliënten die via de gemeente een beschikking hebben gekregen vindt plaats via een beveiligde omgeving die voldoet aan de iStandaarden van Zorginstituut Nederland.

Bewaartermijn

Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen van cliëntdossiers, documenten, gegevens en beeldmateriaal. Meer informatie over de bewaartermijn voor dossiers jeugdhulp.

 • cliëntgegevens/behandelingsdossiers: 20 jaar
 • beeldmateriaal: 5 jaar
 • cursistengegevens (scholen): 5 jaar
 • personeelsgegevens: 2 jaar
 • klantgegevens (bestellingen): 2 jaar
 • abonnementsgegevens nieuwsbrief: 0 jaar (directe verwijdering na opzegging)
 • overige persoonsgegevens: 4 weken

Waarborging privacy van de gebruikers van website en webshop

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruik van de beschikbare contactformulieren op onze website laat u bepaalde persoonsgegevens bij ons achter. Wij gebruiken uitsluitend de gegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven en waarvoor u toestemming geeft om deze te gebruiken voor de volgende doelen:

 • het op verzoek contact met u opnemen per telefoon of e-mail
 • het inplannen van een afspraak of gesprek
 • het registreren van uw deelname aan een training of cursus
 • het registreren van deelname van uw kind aan een training of verrijkingsklas
 • het verzenden van uw bestelling via de webshop en de financiële afhandeling van uw bestelling
 • het versturen van nieuwsbrieven
 • het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht.

Beveiliging

Wij nemen adequate beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Statistieken

Om te bepalen welke onderdelen van onze webshop het meest interessant zijn voor onze bezoekers meten wij hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij Google Analystics.

Wij houden statistieken bij over:

 • het aantal bezoekers op onze website
 • het optimaliseren van de website

De informatie die wij verkrijgen gebeurt te allen tijde geanominiseerd. Wij geven geen gegevens over u als persoon aan anderen.

Cookies

DNKRS maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Het gebruik van functionele cookies is noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren.
Daarnaast maakt DNKRS gebruik van geanonimiseerde cookies van Google Analytics. Google kan deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken.
Voor het plaatsen van diverse content op de site maken we gebruik van verschillende internetdiensten zoals Facebook, Vimeo en YouTube. Deze diensten kunnen via DNKRS site functionele-, analytische- en marketingcookies plaatsen. Deze internetdiensten kunnen de informatie aan derden verschaffen, indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens hun verwerken.
Op de website van de Autoriteit Consument en Markt leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Bewaartermijn

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn is vier weken.

Contact

Functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben een zogeheten functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Onze functionaris voor gegevensbescherming heet Linda Prast en is voor al uw vragen en verzoeken bereikbaar per e-mail op info@dnkrs.nl en per telefoon op 085-0043124.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, neemt u dan contact op met DNKRS. Wanneer u vindt dat wij handelen in strijd met de AVG, neem dan eerst contact op met DNKRS. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl vindt u alle informatie over hoe u een klacht kunt indienen.

Indien u nog vragen heeft over de privacyverklaring van DNKRS, dan kunt u contact met ons opnemen. Deze privacyverklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht u toch nog aanleiding zien voor een aanvulling, dan zien wij die graag tegemoet.

DNKRS – Ontdek je zelf
Pieronlaan 7
1185 DV  Amstelveen
tel: 085-0043124

info@DNKRS.nl
www.DNKRS.nl

KvK 709 281 42
FVB lidnummer 5213
SLO registratienummer 100026335
AGB code 90064203

DNKRS doet haar best om onze hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het zijn dat je niet tevreden bent over onze zorg en dat je een klacht hebt. Als dit het geval is, bespreken wij dit het liefst direct met jou zodat wij samen een oplossing kunnen zoeken. Spreek ons gerust persoonlijk aan of mail om een afspraak te maken.

Klachtenfunctionaris bij DNKRS is Linda Prast. Zij kan bemiddelen om een oplossing te vinden waar iedereen tevreden over is. Ook kan zij informeren over de eisen waaraan onze organisatie moet voldoen volgens de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg).

Komen we er samen niet uit en houd je onvrede? Dan kun je contact opnemen met een door de overheid erkende klachtencommissie. DNKRS is aangesloten bij de NIBIG-Geschilleninstantie. Na het indienen van uw klacht, wordt deze in behandeling genomen door een onafhankelijke functionaris van het NIBIG. Deze functionaris begeleidt u verder bij de afhandeling.